Bibliotekets reglement

Biblioteket er for alle, og det er gratis at bruge det. For at låne materialer med hjem, skal du være registreret som bruger. Enkelte af bibliotekets tilbud kan du kun benytte, hvis du har folkeregisteradresse i kommunen.

Indmeldelse

Du skal medbringe dit sundhedskort og henvende dig personligt på biblioteket for at blive oprettet som bruger. Børn under 14 år kan blive oprettet som biblioteksbruger, når en af forældrene eller en værge har udfyldt og underskrevet en indmeldelsesblanket. Sundhedskortet anvendes som lånerkort. Når du bliver oprettet som bruger, får du en pinkode. Sammen med sundhedskortet (CPR) giver pinkoden adgang til bibliotekssystemet og bibliotekets mange andre tilbud. Virksomheder, institutioner og andre, der ikke har et sundhedskort, får udleveret et lånerkort. Biblioteket kan opkræve depositum eller forlange kaution, hvis du ikke har fast bopæl i Danmark. Du hæfter for det, der lånes på dit sundhedskort eller lånerkort. Biblioteket skal have besked, hvis sundhedskortet eller lånerkortet bliver væk, så kortet kan spærres for lån. Hvis du får nyt telefonnummer eller mail-adresse, så husk at rette det på hjemmesiden eller give besked til biblioteket.

Internet og it-udstyr

Der er trådløst netværk samt pc’er med adgang til internet og print på alle bibliotekerne i Næstved Kommune. It-udstyret må ikke anvendes til ulovlige formål. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning. Reglerne fremgår af hjemmesiden.

Lån og lånetid

Det er gratis at låne, bestille og reservere materialer. Lånetiden varierer for de enkelte materialetyper. Du kan altid se på udlånskvitteringen, hvornår dine lån skal afleveres, og du kan også se det på din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside. Lånetiden kan forlænges op til to gange, hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner. Aviser, de nyeste tidsskriftnumre samt visse andre materialer er kun beregnet til brug på biblioteket og kan ikke lånes med hjem. Materialer, som biblioteket ikke selv ejer, forsøger vi at skaffe fra andre biblioteker. Lånetiden for materialer fra andre biblioteker følger de långivende bibliotekers regler. Påmindelser på sms og/eller mail: Hvis du tilmelder dig påmindelser, får du en sms og/eller en mail 2 dage før, du skal aflevere dine lånte materialer. Selvom du er tilmeldt påmindelser, er det stadig dit eget ansvar at aflevere lånte materialer til tiden.

Ansvar

Brug af bibliotekets materialer sker på eget ansvar. Biblioteket påtager sig ikke erstatningsansvar for skader ved benyttelse af bibliotekets materialer i forbindelse med afspilning på it-udstyr, dvd-afspiller, Playstation og lignende.

For sen aflevering

Du skal betale et gebyr, hvis du afleverer lånte materialer for sent, eller hvis de må afhentes ved bud eller inkasso. Taksterne fastsættes af Næstved Byråd, og du kan se dem på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Cirka hvert halve år udsender biblioteket rykkere for ubetalte gebyrer. Medmindre du er frameldt Digital Post fra det offentlige, får du rykkeren som Digital Post.

Erstatning

Du skal erstatte lånte materialer, hvis de bliver væk eller bliver beskadiget. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets genanskaffelsespris med tillæg til klargøring. Prisen for visse materialetyper (film og spil) kan være væsentligt højere end almindelige salgspriser på grund af særlige ophavsretsvilkår. Biblioteket sender erstatningsregninger som Digital Post. Materialer, der har været meldt bortkommet og er blevet erstattet, skal afleveres til biblioteket, hvis de kommer til veje igen. Indenfor en periode på et år kan du få erstatningsbeløbet (minus omkostninger til klargøring) refunderet, hvis du afleverer det erstattede materiale og viser en kvittering for det betalte erstatningsbeløb.

Udelukkelse

Biblioteket kan inddrage retten til at låne, hvis du:

▪ gentagne gange ikke afleverer lånte materialer

▪ gentagne gange afleverer lånte materialer i beskadiget stand

▪ skylder gebyrer for 200 kr. og derover

Udelukkelse meddeles skriftligt med mindst 7 dages varsel.

Udpantning

Hvis du skylder gebyrer for 200 kr. og derover, overgår sagen til offentlig inddrivelse med mulighed for lønindeholdelse. Reglerne for udelukkelse og udpantning findes i Lov om biblioteksvirksomhed § 31-33 og i Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 15-20.

Bortvisning og karantæne

Personalet kan bortvise biblioteksbrugere, der optræder på en måde, der er til gene for andre brugere, eller som ikke følger personalets anvisninger. Ved gentagne tilfælde kan der skriftligt gives karantæne med øjeblikkelig virkning.

Personlige oplysninger

Biblioteket oplyser ikke uvedkommende om dine lån og gebyrer. Data vedrørende afleverede materialer bliver slettet, medmindre der er registreret ubetalte gebyrer på dem. Se reglement for det selvbetjente bibliotek i særskilt folder. Reglementet er godkendt af Kulturudvalget i Næstved Kommune, 14.december 2015


Se det af byrådet godkendte reglement:


 

Se også: Sådan bliver du låner


Supplement: Afleveringsindkast

Udenfor bibliotekets åbningstid kan man aflevere materialer i de afleveringsindkast, der findes på de enkelte biblioteker. På lokalbibliotekerne vil materialerne dog først blive registreret afleveret på førstkommende åbningsdag med personale til stede. Du hæfter for materialet, indtil det er registreret afleveret – kontroller venligst dine lånerdata efterfølgende.


Lovstof:
Lov om biblioteksvirksomhed
Borgerservicecenterloven

Kulturministeriet

Folkebibliotekerne hører under Kulturministeriet, som består af Kulturministeriets departement, 2 styrelser (herunder Kulturstyrelsen som bibliotekerne hører under) og ca. 30 statsinstitutioner. 

Kulturstyrelsen 

Kulturstyrelsen har som formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information.
Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.